A New Horizon of Eastern and Western Art Intersection

October 06, 2017-October 28, 2017


Artist / Inoue Yuichi, Ishikawa Kinichiro, Hung Jui-Ling, Chang Wan-Chuan, Chen Jin, Yang San-Lang, Liao Chi-Chun, Ran In-Ting