Nirvāṇa

Apr 1, 2023-Apr 29, 2023

Inoue Yuichi, Zhang Huan, Tang Dry-lacquer Luohan (Co-Host Li Yin Oriental Art)

Gutetsu

Oct 25, 2014-Nov 30, 2014

Inoue Yuichi

2014 ART TAIPEI / BOOTH B21

Oct 31, 2014-Nov 3, 2014

Inoue Yuichi, Christopher Orr, Li Jin, Li Huayi, Guo Hongwei, Chen Wei, Liu Dan

Another Ghost

Aug 23, 2014-Sep 28, 2014

Liang Yuanwei, Guo Hongwei, He Xiangyu, Christopher Orr, Christoph Weber, Ross Chisholm

Horse Riders

May 24, 2014-Jun 29, 2014

Shi Jing, Chu Chia-Hua, Li Jin, Li Hua-Yi, Hong Shao-Pei, Chen Wei, Yeh Hung-Hsing, Minto Fang

Merrymaking

Mar 29, 2014-Apr 27, 2014

Li Jin