Nirvāṇa

Apr 1, 2023-Apr 29, 2023

Inoue Yuichi, Zhang Huan, Tang Dry-lacquer Luohan (Co-Host Li Yin Oriental Art)

Ink Diversity

Jan 9, 2021-Feb 6, 2021

Inoue Yuichi, Zao Wou Ki, Xu Bing, He Xiangyu